• 保存到桌面加入收藏设为首页
药师经

药师经注音版

时间:2021-06-25 08:57:31   作者:在线学佛官方   来源:在线学佛官方   阅读:926   评论:0
内容摘要:唐三藏法师玄奘奉诏译香xiāng赞zàn:炉lú香xiāng乍zhà爇ruò,法fǎ界jiè蒙méng熏xūn,诸zhū佛fó海hǎi会huì悉xī遥yáo闻wén,随suí处chù结jié祥xiáng云yún,诚chéng意yì方fāng殷yīn,诸zhū佛fó现xiàn全qu......
唐三藏法师玄奘奉诏译
xiāngzàn
xiāngzhàruòjièméngxūnzhūhǎihuìyáowénsuíchùjiéxiángyúnchéngfāngyīnzhūxiànquánshēn
xiāngyúngài(三称)。
 
yuànwén
shǒusānjièzūnguīshífāng
jīnhóngyuànchíyàoshījīng
shàngbàozhòngēnxiàsān
ruòyǒujiànwénzhěxīn
jìnbàoshēntóngshēngliúguó
qīnjìnyīnqínwénzhēn
xuéshīzihǒuhuífǎnsuō
zhòngtuōhǎihóngqún
 
 
fèngqǐngshíèryàochājiàng
fèngqǐnggōngluójiàng
fèngqǐngzhéluójiàng
fèngqǐngluójiàng
fèngqǐngānluójiàng
fèngqǐngéluójiàng
fèngqǐngshānluójiāng
fèngqǐngyīnluójiàng
fèngqǐngluójiàng
fèngqǐngluójiàng
fèngqǐngzhēnluójiàng
fèngqǐngzhāoluójiàng
fèngqǐngjiéluójiàng
 
yàoshīliúguānglái(三称)
yàoshīhuìshàng(三称)
 
kāijīng
shàngshènshēnwēimiào
bǎiqiānwànjiénánzāo
jīnjiànwénshòuchí
yuànjiěláizhēnshí
 
yàoshīliúguāngláiběnyuàngōngjīng
tángsānzàngshīxuánzàngfènzhào
 
shìwén,shíqiéfànyóuhuàzhūguó,zhì广guǎngyǎnchéng,zhùyuèyīnshùxià,chúzhòngqiānrén,sānwànliùqiān,guówángchén,luómén,shì,tiānlóngyàochā,rénfēirénděng,liàngzhòng,gōngjìngwéirào,érwèishuō
ěrshímànshūshìwáng,chéngwēishén,cóngzuòér,piāntǎnjiān,yòuzhuó,xiàngqiéfàn,gōngzhǎngbáiyán:shìzūn,wéiyuànyǎnshuōshìxiānglèizhūmínghào,běnyuànshūshènggōng,lìngzhūwénzhě,zhàngxiāochú,wèixiàngzhuǎnshízhūyǒuqíng
ěrshí,shìzūnzànmànshūshìtóngyán:shànzāishànzāi,mànshūshì,bēi,quànqǐngshuōzhūmínghàoběnyuàngōng,wèizhàngsuǒchányǒuqíng,ānxiàngzhuǎnshízhūyǒuqíngjīntīng,shànwéi,dāngwèishuōmànshūshìyán:wéirán,yuànshuō,děngyàowén
gàomànshūshìdōngfāngguòshíjìngqiéshā,yǒushìjièmíngjìngliú,hàoyàoshīliúguāngláiyìngzhèngděngjuémíngxíngyuánmǎnshànshìshìjiānjiěshàngshìdiàozhàngtiānrénshīqiéfàn
mànshūshìshìzūnyàoshīliúguāngláiběnxíngdàoshíshíèryuànlìngzhūyǒuqíngsuǒqiújiē
yuànyuànláishìānòuduōluósānmiǎosānshíshēnguāngmíngchìránzhàoyàoliàngshùbiānshìjièsānshíèrzhàngxiāngshísuíxíngzhuāngyánshēnlìngqièyǒuqíng
èryuànyuànláishìshíshēnliúnèiwàimíngchèjìngxiáhuìguāngmíng广guǎnggōngwēiwēishēnshànānzhùyànwǎngzhuāngyánguòyuèyōumíngzhòngshēngméngkāixiǎosuísuǒzuòzhūshì
sānyuànyuànláishìshíliàngbiānzhìhuìfāng便biànlìngzhūyǒuqíngjiējìnsuǒshòuyònglìngzhòngshēngyǒusuǒshǎo
yuànyuànláishìshíruòzhūyǒuqíngxíngxiédàozhělìngānzhùdàozhōngruòxíngshēngwénjuéshèngzhějiēshèngérānzhī
yuànyuànláishìshíruòyǒuliàngbiānyǒuqíngzhōngxiūxíngfànxíngqièjiēlìngquējièsānjièshèyǒuhuǐfànwénmínghuánqīngjìngduòè
liùyuànyuànláishìshíruòzhūyǒuqíngshēnxiàlièzhūgēnchǒulòuwánmánglóngyīnluánbèilóubáilàidiānkuángzhǒngzhǒngbìngwénmíngqièjiēduānzhèngxiáhuìzhūgēnwánzhū
yuànyuànláishìshíruòzhūyǒuqíngzhòngbìngqiējiùguīyàoqīnjiāpínqióngduōzhīmínghàojīngěrzhòngbìngchúshēnxīnānjiāshǔjiēfēngnǎizhìzhèngshàng
yuànyuànláishìshíruòyǒurénwéibǎièzhīsuǒnǎoshēngyuànshěshēnwénmíngqièjiēzhuǎnchéngnánzhàngxiàngnǎizhìzhèngshàng
jiǔyuànyuànláishìshílìngzhūyǒuqíngchūjuànwǎngjiětuōqièwàidàochánruòduòzhǒngzhǒngèjiànchóulínjiēdāngyǐnshèzhìzhèngjiànjiànlìngxiūzhūxíngzhèngshàngzhèngděng
shíyuànyuànláishìshíruòzhūyǒuqíngwángsuǒshéngbiānláohuòdāngxíngliàngzāinànlíngbēichóujiānshēnxīnshòuruòwénmíngwēishénjiējiětuōqièyōu
shíyuànyuànláishìshíruòzhūyǒuqíngsuǒnǎowèiqiúshízàozhūèwénmíngzhuānniànshòuchídāngxiānshàngmiàoyǐnshíbǎoshēnhòuwèijìngānérjiànzhī
shíèryuànyuànláishìshíruòzhūyǒuqíngpínwénménghánzhòunǎoruòwénmíngzhuānniànshòuchísuǒhàozhǒngzhǒngshàngmiàoqièbǎozhuāngyánhuāmánxiāngyuèzhòngsuíxīnsuǒwànjiēlìngmǎnmànshūshìshìwéishìzūnyàoshīliúguāngláiyìngzhèngděngjuéxíngdàoshísuǒshíèrwēimiàoshàngyuàn
mànshūshìshìzūnyàoshīliúguāngláixíngdàoshísuǒyuàngōngzhuāngyánruòjiéruòjiéshuōnéngjìnránxiàngqīngjìngyǒurénèyīnshēngliúwèijīnshéngjièdàochéngquègōngxuānchuāngluówǎngjiēbǎochéng西fāngshìjiègōngzhuāngyánděngchābiéguózhōngyǒuèrmíngguāngbiànzhàoèrmíngyuèguāngbiànzhàoshìliàngshùzhòngzhīshàngshǒuchùnéngchíshìzūnyàoshīliúguāngláizhèngbǎozàngshìmànshūshìzhūyǒuxìnxīnshànnánshànrénděngyīngdāngyuànshēngshìjiè
ěrshíshìzūngàomànshūshītóngyánmànshūshìyǒuzhūzhòngshēngshíshànèwéi怀huáitānlìnzhīshīshīguǒbàochīzhìquèxìngēnduōcáibǎoqínjiāshǒujiànzhěláixīnshèhuòérxíngshīshíshēnròushēnshēngtòngyǒuliàngqiāntānyǒuqíngcáishēnshàngshòuyòngkuàngnéngzizuò使shǐláizhězhūyǒuqíngcóngmìngzhōngshēng饿èguǐjièhuòpángshēngyóurénjiāncéngzànwényàoshīliúguāngláimíngjīnzàièzànniànláimíngniànshícóngchùhuánshēngrénzhōng宿mìngniànwèièyàohàoxínghuìshīzàntànshīzhěqièsuǒyǒutānjiànshàngnéngtóushǒuxuèròushēnfēnshīláiqiúzhěkuàngcáimànshūshìruòzhūyǒuqíngsuīláishòuzhūxuéchùérshīluóyǒusuīshīluóérguǐyǒushīluóguǐsuīhuàiránhuǐzhèngjiànyǒusuīhuǐzhèngjiànérduō